... غمکده کربلایی ها ...

یا لیتنا کنا فی الکربلاء...

... غمکده کربلایی ها ...

یا لیتنا کنا فی الکربلاء...

... غمکده کربلایی ها ...
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
  • ۲۳ تیر ۹۳، ۲۳:۵۰ - گــــــــــــــــم گشته
    یا حسین ...
نویسندگان

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۳
بهمن
۹۲

آستیــــــن خالــــــے ات

نشــــــان از مردانگــــــے ست...

با ایــــــن دو دســــــت ســــــالم،

هنوز...

نتــــــوانسته ام

یــــــک قنــــــوت اینــــــچنینے...

بخــــــوانم ...۰۳
بهمن
۹۲

مـــــردهـــــا کـــه گـــریــــه نـمـی کـنـنـــــد

مـردهــــا وقتــی بغــــض گـلــویــشـــــان را مـی فـشــــــارد

در چـــــــــاه فـریـــــاد مـی زنند

فــاطــمــه جانـــ...


آه مادر ....۰۳
بهمن
۹۲

مــادر دهـــر نـزائـیــد و نـخـــواهــد زائـیـــد...

آنـکـه را از ســر ایــن آیـنـه مـعـجـــر بـکــشـد...